Рішення позачергової дев`ятнадцятаї сесіЇ шостого скликання

                  Р І Ш Е Н Н Я

 

від  13.06.2012р.                                                                                                     № 01.

 

 

Про участь у Всеукраїнському конкурсі

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

 

Відповідно до Указу Президента України № 952 /2002 від   28.10.2003 року,  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.  Взяти участь у Всеукраїнському   конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування .

2. Затвердити проект « Модернізація централізованої системи водопостачання

в с. Костянтинівка Мелітопольського району шляхом впровадження енергозберігаючих технологій ».

3.Передбачити в сільському бюджеті  на 2013 рік  можливість виділення коштів у  розмірі  95,0 тис.грн.  для реалізації проекту  « Модернізація централізованої системи водопостачання   в с. Костянтинівка Мелітопольського району шляхом впровадження енергозберігаючих технологій ».

 

4.Доручити  сільському голові   вносити зміни та доповнення до проекту  у разі виникнення додаткових умов  та зауважень  дирекції конкурсу.

 

5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань бюджету . регуляторної політики   та соціально –економічного розвитку села.

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                 Л.Г. Біленький

 

 

 

 

 

 

 

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

       

                     Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р.                                                                                                     № 02.

 

Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

З метою забезпечення координації роботи виконавчих органів Костянтинівської сільської ради при виконанні Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних» на підставі статей 42 та 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» Костянтинівська сільська  рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Костянтинівська  сільська рада та її виконавчі органи (додаток 1).

1.2. Перелік відомостей, які становлять інформацію з обмеженим доступом (додаток 2).

2.Призначити відповідальною особою по Костянтинівській сільській раді та її виконавчого органу для забезпечення доступу запитувачів до інформації та за оприлюднення інформації, визначеної частиною 1 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» секретаря Костянтинівської  сільської ради Меркулову В.І.

3.Затвердити примірну форму бланку запиту на інформацію (додаток 3).

4.Затвердити Інструкцію щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію(додаток 4).

5.Встановити, що бланки запитів на отримання публічної інформації знаходяться у секретаря Костянтинівської сільської ради, у секретаря – друкарки  та розміщуються на інформаційному стенді Костянтинівської сільської ради.

6.Визначити місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями  — зал засідань Костянтинівської сільської ради.

7. Секретарю — друкарці забезпечити системне і оперативне оприлюднення в мережу  Інтернет на сайті  Мелітопольської районної ради або іншим способом ,інформації відповідно до положень статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

8. Затвердити  граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за  запитом на інформацію в наступних розмірах:

9.Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру ( в тому числі двосторонній друк) — 0,80 грн.

10. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру ( в тому числі двосторонній друк)       — 1,50 грн.

11.Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк).

12. Затвердити примірну форму бланку запиту на інформацію (додаток 3) та у встановленому порядку довести її до громадськості

13.Організацію обліку запитів на інформацію та контролю за дотриманням строків їх розгляду, надання звітів покласти на Меркулову В.І.

 

Костянтинівський сільський голова                           Л.Г. Біленький

 

 

 

 

 

Додаток  №3 до рішення № 02

19 сесії 6 скликання

від 13.06.2012 року

 

Примірна форма бланку запиту на інформацію

 

 

                                                                                                     на отримання публічної інформації

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

 

 

Розпорядник інформації 

Кому

Ім’я (найменування) запитувача, поштова адреса, номер засобу зв’язку, якщо такий є  

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого зроблено запит  

 

 

 

 
Загальний опис інформації  

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/

 

Контактний телефон  
Дата запиту, підпис  

 

                    Зареєстровано_____________________________________________

                    __________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 4 до рішення № 02

19 сесії 6 скликання

від 13.06.2012 року

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації,  у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.

4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, або адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку (якщо наявний), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

5. Розпорядник інформації надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

7. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до  керівника розпорядника, вищого органу або суду.

8. Інформація на запит, поданий в усній формі, надається у зручній для запитувача формі, але, як правило, у письмовому вигляді.

 

Костянтинівський сільський голова                           Л.Г. Біленький

 

 

 

Додаток  №1 до рішення № 02

19 сесії 6 скликання

від 13.06.2012 року

Порядок

забезпечення доступу до публічної інформації

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок забезпечення доступу до публічної інформації                        (надалі — Порядок) розроблено відповідно до статей 34, 40 Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», «Про Національний архівний фонд і архівні установи», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави», Наказу Служби Безпеки України від 12.08.2005  N 440 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» та інших законодавчих актів, якими регламентуються відносини щодо надання інформації.

1.2. Даний Порядок діє протягом терміну чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.3. Основні терміни, що використовуються в Порядку:

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядники інформації – Костянтинівська  сільська рада та її виконавчі органи;

виконавчі органи Костянтинівської сільської ради – виконавчий комітет, управління, відділи, служби та інші створювані Мелітопольською районною радою виконавчі органи для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством України;

запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання виконавчими органами Костянтиніської сільської ради своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні;

конфіденційна інформація – це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

службова інформація – це інформація, що міститься в документах виконавчих органів Костянтиівської сільської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування»;

таємна інформація — це інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

нормативно-правовий акт — офіційний письмовий документ, який необхідний для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю процесів,  ухвалений уповноваженим органом місцевого самоврядування у межах його компетенції та у визначеній законодавством формі,  а  також який встановлює, змінює або відміняє норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово (вимоги, регламенти, процедури, порядки, правила тощо);

предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності)  фізичних  або юридичних осіб тощо.

ІІ. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднити таку інформацію:

— про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

— нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

— перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

— порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

— інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

— інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

— плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

— розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;

— загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

— звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

— інформацію про діяльність виконавчих органів Костянтинівської сільської ради, а саме про їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-порталу та електронної пошти;

— прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників виконавчих органів та їх заступників, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

—  розклад роботи та графік прийому громадян;

— вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

— перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

— перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників;

— порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень виконавчих органів Костянтинівської сільської ради, їх дій чи бездіяльності;

— систему обліку, види інформації, якою володіють виконавчі органи Костянтинівської сільської ради;

— іншу інформацію про діяльність виконавчих органів Костянтинівської  сільської ради, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2.2. Зазначена вище інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню на  інформаційному  стенді  сільської ради або через мережу  Інтернет на сайті Мелітопольсько районної ради або в інший спосіб ,невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

2.3. Проекти нормативно-правових актів, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Вказана норма не поширюється на  рішення по зверненнях громадян, що надійшли  пізніше 20 робочих днів  до  дня  їх розгляду на  сесії сільської ради або засіданні виконавчого  комітету.

2.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

2.5.  Доступ до інформації забезпечується шляхом:

— систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

— в офіційних друкованих виданнях;

— на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

— на інформаційних стендах;

— будь-яким іншим способом;

— надання інформації за запитами на інформацію.

2.6. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до законодавства при дотриманні сукупності таких вимог:

2.6.1. Виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням  чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для  запобігання  розголошенню  інформації, одержаної конфіденційно, або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2.6.2. Розголошення  інформації  може завдати істотної шкоди  цим інтересам;

2.6.3. Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

2.7. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він  правомірно оприлюднив  її раніше.

2.8.    Перелік інформації з обмеженим доступом наведено в додатку 2.

2.9. Розпорядники інформації зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про особу іншими особами.

2.10. Запит на інформацію повинен містити:

— ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

— підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.11. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію після надходження запиту:

— систематизують та аналізують запити з метою визначення їх відношення до публічної інформації, інформують запитувача інформації про можливість її отримання;

— у разі, якщо інформація не є публічною, або запит по суті є зверненням, або порядок надання інформації регламентується іншими законодавчими актами, доводять до відома запитувача інформації спосіб та порядок її отримання;

— після попереднього розгляду та згідно резолюції керівництва передають інформаційний запит на виконання до відповідного розпорядника інформації та контролюють строк їх виконання;

— ведуть реєстрацію інформаційних запитів (окремо письмових, усних та тих, які надійшли за телефоном, факсом та електронною поштою).

2.12. Розгляд запитів на публічну інформацію має наступні строки:

—  розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ним запиту;

— у разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. При цьому клопотання про термінове опрацювання має бути обґрунтованим;

— у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.13. Відповідь на запити надається в усній, письмовій чи іншій формі, яка б задовольняла запитувача (телефон, факс, електронна пошта).

2.14. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо  задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

2.15. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

2.16. Інформація вважається наданою, якщо органи Костянтинівської сільської ради:

— забезпечили її оприлюднення в установленому порядку, про що повідомлено запитувача;

— забезпечили доступ до засідань Костянтинівської  сільської ради та засідань виконавчого комітету Костянтинівської сільської ради, а також до засідань колегіальних та робочих органів Костянтинівської сільської ради та її виконавчого комітету;

— надана письмова відповідь на інформацію запитувачу інформації;

— якщо запитувач інформації має отримувати її в інший спосіб, обумовлений діючим законодавством, яке чинне до внесення до нього відповідних змін.

2.17. Запитувачі інформації мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

2.18. Інформація, отримана в результаті запиту, не  може  бути  використана  для  закликів  до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України,  пропаганди  війни,  насильства,  жорстокості, розпалювання міжетнічної,  расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

2.19. Запитувачі інформації мають право доступу до визначених спеціальних місць для роботи з документами.

2.20. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

— розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

— інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

— особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

— не дотримано вимог до запиту.

2.21. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

2.22. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

2.23. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

— прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

— дату відмови;

— мотивовану підставу відмови;

— порядок оскарження відмови;

— підпис.

2.24. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

2.25. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у визначені законом строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

2.26. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

— прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

— дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

— причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

— строк, у який буде задоволено запит;

— підпис.

2.27. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до суду.

 

Секретар сільської ради                                               Меркулова В.І.

                                                                                                               Додаток  № 2 до рішення № 02

19 сесії 6 скликання

від 13.06.2012 року

 

                                               Перелік відомостей з обмеженим доступом  

 

1. Перелік відомостей з обмеженим доступом, які містять службову інформацію це:

—  інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі та належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

— ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків;

— зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;

— перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;

— зведені відомості про сили і засоби інженерного захисту населення села;

— зведені відомості про використання захисних споруд ЦО для потреб населення села;

— зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень та можливої евакуації, можливі страти, площу можливого зараження;

— зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

— відомості архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла громадян;

— відомості Національного архівного фонду, що захищають права та законні інтереси власників документів та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів;

— інформація з протоколів засідання виконавчого комітету з питань захисту прав дитини;

— інформація до звернень, заяв громадян;

— особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які проживають в  сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах;

— відомості про реєстрацію випадків здійснення насильства в сім’ї стосовно дітей та дітьми;

— відомості про реєстрацію повідомлень про дітей, які залишились без батьківського піклування;

— відомості (повідомлення, заяви, акти, довідки, листи тощо) щодо роботи про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення;

— відомості з даних сімей та осіб, які опинились у складних життєвих обставинах;

— відомості з даних сімей та осіб, які знаходяться під соціальним супроводом;

— відомості обліку дітей, які направлені в дитячі заклади на повне державне утримання;

— відомості первинного обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

— відомості з актів рейдів-перевірок по попередженню дитячої бездоглядності;

— відомості з актів обстеження матеріально-побутових умов проживання;

— витяги з обліково-статистичних карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

— відомості з документів (довідки, заяви, інформації, листи тощо) з питань працевлаштування дітей;

— відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей, та які обіймають посаду службовця І або ІІ категорії;

— відомості про облік трудових книжок;

— відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації;

— відомості щодо ревізій та перевірок фінансової діяльності;

— відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань;

— дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Костянтинівської сільської ради та документи з їх виконання;

— інформація про діяльність постійних депутатських комісій;

—  відомості з розпоряджень сільського голови з кадрових питань;

— дані доповідних записок;

— дані з протоколів апаратних нарад у сільського голови;

— відомості про документообіг;

— відомості з проектів рішень, рішень виконавчого комітету з питань, про переоформлення технічної документації, про оформлення права власності, рішень виконавчого комітету, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності;

— дані з протоколів засідань виконавчого комітету та матеріалів до них;

— дані з розпоряджень сільського голови, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого комітету;

— поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету;

— відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри;

— відомості з особових рахунків працівників;

— відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність Костянтинівської сільської ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування;

— відомості з запитів виборців та документів до них щодо змісту особистих персональних даних;

— відомості про осіб, щодо яких судом протягом попереднього місяця було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка;

— відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно;

— дані з документів (списки відповідальних осіб, їх контактні телефони, електронні адреси, копії відповідних наказів) про суб’єктів подання відомостей для поновлення персональних даних Державного реєстру виборців;

— дані з листування з органами, закладами, установами, організаціями щодо перевірки відомостей, зазначених у заявах виборців;

— дані з листування з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу;

— відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників виконкому сільської ради;

— матеріали стосовно створення та забезпечення комплексної системи захисту інформації (інструкції, плани роботи тощо);

—  відомості щодо розслідування нещасних випадків;

— перелік посад і професій, за яким  бронюються військовозобов’язані;

— відомості про кількість заброньованих військовозобов’язаних;

— відомості, що розкривають схеми та джерела водо — забезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

— відомості з генерального плану села (графічна частина та пояснювальна записка) на паперових та магнітних носіях;

— інформація з планово-картографічних матеріалів;

— інформація з каталогів координат та висот пунктів геодезичної мережі;

— відомості з плану села виконаних на топографічних матеріалах у масштабі: 1:10000, 1:5000 (в паперових носіях), 1:2000 — на паперових та магнітних носіях ;

— відомості з проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність /оренду;

— відомості з технічної документації із землеустрою із складання державного акта на право власності/оренди на земельні ділянки;

2. Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

4. Керівники виконавчих органів сільської ради можуть, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, присвоювати документам гриф «Для службового користування»  і поза межами цього Переліку та робити винятки із нього.

 

 

Секретар сільської ради                                          В.І.Меркулова

У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

          

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р

 

№ 03.

Про  розгляд заяви  молодіжного

Флорбольного клубу

 

 

Розглянувши заяву від молодіжного Флорбольного клубу

в особі Семенюк А.В.  від церкви « Благодать » в особі

Іващук І.Е.  про дозвіл на проведення спортивного фестивалю на території Костянтинівської сільської ради  , відповідно до Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Відмовити молодіжному   Флорбольному  клубу  в   проведенні спортивного

фестивалю   ,з 18.06.2012 по 23.06.2012 року  по вул. Леніна с. Костянтинівка

біля будівлі  колишнього сільського клубу.

 

 

Костянтинівський сільський голова                                 Л.Г. Біленький

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р

 

№ 04.

Про  розгляд заяви   депутата Онищенко Л.П.

 

 

Розглянувши заяву  депутата Онищенко Л.П. щодо здійснення незалежної перевірки   відповідно до листа№ 06/1-2262-07 від 08.12.2011 року,

згідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні»

 

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Дане питання вивчити, у разі компетенції органів місцевого самоврядування з порушеного питання написати депутатське клопотання згідно заяви депутата Онищенко Л.П. щодо здійснення незалежної перевірки   відповідно до листа № 06/1-2262-07 від 08.12.2011 року

 

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                         Біленький Л.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

      

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р

 

№ 05.

Про погодження місця розташування

роздрібної торгівлі уживаними товарами

 

Розглянувши  заяву ПП «Логвиновська І. А.»  про погодження

місця розташування   роздрібної торгівлі уживаними товарами

відповідно до  Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні»

 

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Погодити   місце  розташування   роздрібної торгівлі уживаними товарами

ПП «Логвиновська І. А.»      в торговельному ряду по вул. Дорожна.

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                 Л.Г. Біленький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

      

                  Р І Ш Е Н Н Я

13 червня 2012 року                                                                   № 06

 

Про внесення змін і доповнень

до рішення сільської ради

від 11.01.2012  № 4

«Про сільський бюджет на 2012 рік»

 

Керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни в додаток № 8.

 

2. Додатки № 1,2,3,6,7,8 до рішення додаються.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, регуляторної політики та соціально- економічного розвитку с.Костянтинівка.

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                 Л.Г. Біленький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

  Позачергова  дев»ятнадцята    сесія  шостого  скликання

 

                                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

від  «13» червня  2012 р.                                                                           № 07

Про внесення змін до рішення сесії № 5 від 12.01.2011 року

«Благоустрій села на 2010-2012 роки».

 

Заслухавши  інформацію  про внесення змін до рішення сесії № 5 від 12.01.2011 року «Благоустрій села на 2010-2012 роки», відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА

 

1. Внести зміни до рішення сесії сільської ради № 5 від 12.01.2011 р. «Благоустрій села на 2010-2012 роки», а саме:

п. 3 «Основні  завдання» викласти в новій редакції:

 

Найменування заходів

 

 

Виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

За роками виконання

2011 рік 2012 рік Джерела фінансування
1.Організація вуличного освітлення Виконком 2010-2012 42,381 тис. грн. 11,000 тис. грн. Кошти загального фонду сільського бюджету
2. Організація вуличного освітлення Виконком 2010-2012   9,000 тис. грн. Кошти спеціального фонду сільського бюджету
3.Придбання труб Виконком 2010-2012 5,000 тис. грн. 5,250 тис.грн. Кошти спеціального фонду сільського бюджету
Всього       25,250 тис. грн.  

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                            Л.Г.Біленький

 

 

 

 

 

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

      

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р

 

№ 08.

Про створення комітету з конкурсних

торгів Костянтинівської сільської ради та затвердження Положення про нього.

 

Відповідно до ст.11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010р. №916, з метою створення конкурентного середовища в сфері державних закупівель та забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання,керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а:

 

  1. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів Костянтинівської сільської ради згідно Додатку №1.
  2. Утворити комітет з конкурсних торгів Костянтинівської сільської ради у складі 5 чоловік.

3.Головою комітету з конкурсних торгів призначити  Устінову Л.М.- заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

4.Надати голові комітету з конкурсних торгів  Устіновій Л.М.  право щодо підписання договорів про закупівлю. (Частина не є обов’язковою)

5.Голові комітету з конкурсних торгівУстіновій Л.М. у п’ятиденний термін своїм рішенням призначити заступника голови й відповідального секретаря та визначити функції кожного члена комітету з конкурсних торгів.

6.Відповідальному  з кадрової роботи Устіновій Л.М.  у тижневий термін підготувати рішення про внесення змін до посадових інструкцій працівників, яких включено до складу комітету з конкурсних торгів.

7.Комітету з конкурсних торгів Костянтинівської сільської ради  у своїй діяльності забезпечити суворе дотримання вимог законодавства про державні закупівлі, здійснювати прийняття рішень на засадах колегіальності, відсутності конфлікту інтересів та неупередженості.

8.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову – Біленького Л.Г.

 

Голова сільської ради                                             Л.Г.Біленький

 

 

Додаток  №1 до рішення № 08

19 сесії 6 скликання

від 13.06.2012 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з конкурсних торгів

 

I. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів (далі —  комітет)  —  службові

(посадові) та   інші   особи  Костянтинівської  сільської ради (генерального  замовника) (далі — замовник),  призначені відповідальними за  організацію  та проведення  процедур  закупівлі  згідно  із  Законом  України «Про здійснення державних закупівель» ( 2289-17 ) (далі — Закон).

2. Метою  створення  комітету  є  організація  та  проведення

процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет   у  своїй  діяльності  керується  положенням  про

комітет з  конкурсних  торгів,  Законом  (  2289-17  )  та  іншими

нормативно-правовими актами.

II. Порядок створення та організація     діяльності комітету

1. Склад  комітету  та  положення  про  нього  затверджуються

рішенням Костянтинівської сільської ради.  До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників,  члени їх сімей,  а також народні депутати  України,  депутати  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.     Зміни до   складу  членів  комітету  затверджуються  рішенням Костянтинівської сільської ради .

2. До складу комітету входить не менше  п’яти  осіб.  У  разі

якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою,  ніж п’ять

осіб,  кількість  членів  комітету  повинна  дорівнювати   штатній

чисельності замовника.

Членство в  комітеті  не  має   створювати   протиріччя   між

інтересами  замовника  та  учасника  чи  між  інтересами учасників

процедури   закупівлі,   наявність   якого   може   вплинути    на

об’єктивність  та  неупередженість  прийняття  рішень  щодо вибору

переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює  його  голова,  який

призначається  рішенням Костянтинівської сільської ради та може мати право на підписання договорів  про  закупівлю  у  разі   надання   таких   повноважень Костянтинівською сільською радою, оформлених відповідно до законодавства.

Голова комітету   організовує   роботу   комітету   і    несе персональну  відповідальність  за  виконання покладених на комітет функцій.

4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального  секретаря  з  числа  членів  комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі  відсутності  голови  комітету  його обов’язки виконує заступник голови комітету  (якщо  призначено  кількох  заступників голови   комітету,   то  голова  визначає  серед  них  виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші  особи  структурних   підрозділів   замовника   для   надання консультацій  з  технічних  питань,  що  зазначені  в документації конкурсних торгів.

5. Формою  роботи  комітету  є  засідання,  які   скликаються головою комітету.     Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та  порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

планування здійснення процедур закупівель;

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

вибір процедури закупівлі;

інші питання відповідно до Закону ( 2289-17 ).

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються  простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.     За умови  рівного  розподілу  голосів голос голови комітету є вирішальним.

8. Рішення    комітету    оформляється    протоколом,    який підписується  усіма  членами  комітету,  присутніми  на  засіданні комітету.     У разі  відмови  члена  комітету  підписати  протокол  про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Головні функції комітету

Комітет відповідає  за  організацію  та  проведення  процедур закупівель.  У  процесі  роботи  він  забезпечує  реалізацію таких функцій:

планування протягом   року   здійснення  процедур  закупівель

відповідно до затвердженого кошторису,  фінансового  плану  (плану

асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедури закупівель та  попередньої  кваліфікації

учасників;

забезпечення рівних умов для всіх учасників,  об’єктивного та

чесного вибору переможця;

надання роз’яснення особам,  що виявили намір взяти участь  у

процедурі  закупівлі,  щодо  змісту документації конкурсних торгів

(кваліфікаційної  документації)  у  разі  отримання  від  останніх

відповідних запитів;

організація приймання,   зберігання,   розкриття   пропозиції

конкурсних   торгів   (цінових   та  кваліфікаційних  пропозицій),

забезпечує  вибір  найбільш  економічно  вигідної  пропозиції   на

підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з

конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

проведення переговорів  з учасниками при проведенні процедури

закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для

погодження  застосування  процедури  закупівлі в одного учасника у

встановленому законодавством порядку;

забезпечення складання,     затвердження     та    зберігання

відповідних документів з питань державних  закупівель,  визначених

Законом ( 2289-17 );

оприлюднення інформації про здійснення закупівель  відповідно

до вимог Закону ( 2289-17 );

ведення необхідної   звітності   щодо   здійснення   процедур

закупівель відповідно до вимог законодавства;

вжиття на добровільній основі належних заходів,  у тому числі

з  призупиненням  процедури  закупівлі,  для  врегулювання питань,

зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення  під  час

проведення процедури закупівлі;

забезпечення надання інформації,  у  тому  числі  документів,

необхідних   для   розгляду  скарг,  які  було  подано  до  органу

оскарження;

сприяння органам,   що  здійснюють  державне  регулювання  та

контроль у сфері закупівель,  у виконанні ними  своїх  повноважень

відповідно  до законодавства,  зокрема створення належних умов для

проведення перевірок,  надання  у  встановлений  строк  необхідних

документів і відповідних пояснень;

здійснення інших дій, передбачених Законом ( 2289-17 ).

IV. Права та обов’язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:

виносити питання на розгляд комітету;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду,  оцінки та

порівняння    пропозицій    конкурсних    торгів    (цінових    та

кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

одержувати від  структурних підрозділів замовника інформацію,

необхідну для проведення процедур закупівель;

заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

здійснювати інші дії, передбачені Законом ( 2289-17 ).

2. Члени комітету зобов’язані:

організовувати та проводити процедури закупівель;

брати участь в усіх його засіданнях особисто;

забезпечувати рівні   умови   для   всіх  учасників  процедур

закупівель, об’єктивний вибір переможця;

в установленому   порядку   визначати   переможців   процедур

закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні

пропозиції)   яких   за  результатами  оцінки  визначені  найбільш

економічно вигідними та акцептовані;

сприяти органам,   що   здійснюють  державне  регулювання  та

контроль у сфері закупівель,  у виконанні ними  своїх  повноважень

відповідно  до законодавства,  зокрема створення належних умов для

проведення перевірок,  надання  у  встановлений  строк  необхідних

документів і відповідних пояснень;

вживати у випадках,  передбачених законодавством, відповідних

заходів   щодо  забезпечення  захисту  інформації  при  здійсненні

процедур закупівель;

пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у

сфері здійснення державних  закупівель  у  порядку,  встановленому

Міністерством економіки України.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні

та   прийнятті   рішень   щодо   планування   здійснення  процедур

закупівель,  складання та  затвердження  річного  плану  державних

закупівель,   вибору   та   проведення   процедури   закупівель  і

попередньої кваліфікації учасників,  результатів розгляду,  оцінки

та   порівняння   пропозицій   конкурсних   торгів   (цінових   та

кваліфікаційних  пропозицій),   визначення   переможців   процедур

закупівель, здійсненні    інших    дій,    передбачених    Законом

( 2289-17 ).

Члени комітету  зобов’язані дотримуватися вимог положення про

комітет  з  конкурсних  торгів,  Закону  (  2289-17  )  та   інших

нормативно-правових  актів,  об’єктивно та неупереджено розглядати

пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції)

учасників    процедур    закупівель,    забезпечувати   збереження

конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та

інформації,    наданої    учасниками    (учасниками    попередньої

кваліфікації).  Інформація  щодо  розгляду  та  оцінки  пропозицій

конкурсних   торгів   надається  виключно  Міністерству  економіки

України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у

сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету:

організовує роботу    комітету     і     несе     персональну

відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

призначає заступника (заступників) голови та  відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

визначає функції кожного члена комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у

складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови   комітету   щодо    призначення    заступника

(заступників)   голови   та  відповідального  секретаря  комітету,

визначення функцій  кожного  члена  комітету  та  вирішення  інших

питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4. Секретар   комітету   призначається   головою  комітету  у

встановленому цим положенням порядку,  який забезпечує ведення  та

оформлення  протоколів засідань комітету,  оперативне інформування

членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за

дорученням  голови  комітету виконує іншу організаційну роботу,  а

також забезпечує  відповідно  до  вимог  законодавства  зберігання

документів    щодо   здійснення   закупівель,   дотримання   вимог

законодавства з  питань  діловодства  при  роботі  з  документами,

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар  комітету (особа,  що його заміщує) надає особам,

які звернулися  з  відповідним  запитом,  документацію  конкурсних

торгів   (кваліфікаційну   документацію)   та  зміни  до  неї  (за

наявності)  у  прошитому  вигляді  з  пронумерованими  сторінками,

засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови)

і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету його  обов’язки  виконує

інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

1. Члени  комітету  несуть  персональну  відповідальність  за

прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар  комітету  несуть  відповідальність  за

повноту та достовірність інформації,  що публікується в державному

офіційному друкованому виданні з питань  державних  закупівель  та

оприлюднюється  на  веб-порталі  Міністерства  економіки України з

питань закупівель.

 

 

Секретар  сільської ради                                                  В.І.Меркулова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р

 

№ 09.

Про  виділення земельних ділянок для ОЖБ

 

Заслухавши інформацію землевпорядника сільської ради

щодо  багаточисельних звернень гродянян  стосовно виділення  земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків    на території Костянтинівської сільської ради

відповідно до  Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні»

 

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію     взяти до відома   .

2.При виділенні земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків , надавати більшу перевагу молодим сім»ям  які мешкають на території Костянтинівськаї сільської ради  в межах населеного пункту та не мають у власності  земельних ділянок та житла.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань законності та регулювання земельних відносин.

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                 Л.Г. Біленький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р.                                                                                                     № 10

 

 

Про приведення державного акта на право власності

на землю у відповідність до чинного законодавства

та виправлення помилки, допущеної при його видачі.

 

 

Розглянувши заяву гром. Стаценко-Бутякової Світлани Григорівни (пр-т Металургів №8, кв.14, м. Запоріжжя), на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, відповідно до ст.ст. 33, 40, 118, 121 Земельного Кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні “,  з метою приведення державного акта на право приватної власності на земельну ділянку, площею 0,2662га для  ведення особистого підсобного господарства (серія ЯГ №314132, реєстраційний №1643 від 25 червня 2002 року), що належав гром. Стаценко Григорію Петровичу, у відповідність до чинного законодавства та виправлення помилки, допущеної при його видачі,

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.            Внести поправкув цільове призначення земельної ділянки, розташованої за адресою: вулиця Фрунзе, №84, села Костянтинівка, з послідуючою видачею державних актів гром. Стаценко-Бутяковій Світлані Григорівні на право власності на земельну ділянку для обслуговування жилого будинку та для ведення особистого селянського господарства.

2.         Здійснити розподіл земельної ділянки по вулиці Фрунзе, №84, села Костянтинівка за цільовим призначенням на підставі технічних матеріалів, що підтверджують розмір земельних ділянок:

—         0,2500 га- для обслуговування жилого будинку;

—         0,0162 га- для ведення особистого селянського господарства.

3.         Громадянці Стаценко-Бутяковій Світлані Григорівні замовити технічну документацію із землеустрою щодо складання нових державних актів на землю, із площами, вказаними в п.2 даного рішення, в землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію та після її виготовлення подати на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

4.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійнукомісію з питаньуправліннякомунальноювласністю та регулюванняземельнихвідносин.

 

 

Костянтинівський сільський голова                                                Л.Г. Біленький

 

 

Вик. Голуб

 

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р.                                                                                                     № 11

 

Про приведення державного акта на право власності

на землю у відповідність до чинного законодавства

та виправлення помилки, допущеної при його видачі.

 

 

Розглянувши заяву гром. Кірчевої Оксани Миколаївни (вул. Маяковського, 157, села Костянтинівка), на підставі договору про поділ спадкового майна серії ВРЛ №133593, відповідно до ст.ст. 33, 40, 118, 121 Земельного Кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні “,  з метою приведення державного акта на право приватної власності на земельну ділянку, площею 0,2500га для  ведення особистого підсобного господарства (серія ЗПК-10 №04075, реєстраційний №721), що належав гром. Онипко Марії Дмитрівні, у відповідність до чинного законодавства та виправлення помилки, допущеної при його видачі,

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.            Внести поправкув цільове призначення земельної ділянки, площею0,2500 га, розташованої за адресою: вулиця Садова, № 63, села Костянтинівка, з послідуючою видачею державного актагром. Кірчевій Оксані Миколаївні на право власності на земельну ділянку для обслуговування жилого будинку.

2.         Громадянці Кірчевій Оксані Миколаївні замовити технічну документацію із землеустрою щодо складання нового державного акта на землю в землевпорядній організації, яка має відповідну ліцензію та після її виготовлення подати на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

3.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійнукомісію з питаньуправліннякомунальноювласністю та регулюванняземельнихвідносин.

 

 

Костянтинівський сільський голова                                                Л.Г. Біленький

 

 

 

Вик. Голуб

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р.                                                                                                     № 12

 

Про затвердженнятехнічноїдокументаціїізземлеустрою щодо

складання  документів, що посвідчують право на земельну ділянку

для будівництва та ОЖБ гром. Лисенко В.Р.

 

 

Розглянувши, розроблену ФОП Левадною  Наталією  Вікторівною технічну документацію із землеустрою щодо  складання  документів, що посвідчують право на земельну ділянку (Державний акт на право власності)  для будівництва та обслуговування жилого будинку, керуючись ст.ст. 12;33;40;81;116;п.п.1;2;ст.118;ст.ст.121;125;126;п.12 Розділу  Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну  документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну  ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку громадянина Лисенко Василя Романовича – площею0,1818 газа адресою:  вулиця  Шкільна, № 46/а, села Костянтинівка.

 

2. Відділу Держкомзему у Мелітопольському районі зареєструвати та видати громадянину Лисенко В.Р. Державний акт на право власності на земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення.

 

3. Зобов*язатигром. Лисенко В.Р. виконувати обов*язки землекористувача відповідно до вимог Земельного Кодексу України та своєчасно сплачувати податок за земельну ділянку.

 

4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-облікові дані.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю та регулювання земельних відносин.

 

 

 

    Костянтинівський сільський голова:                                                              Л.Г. Біленький

 

 

 

Вик.Голуб

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р.                                                                                                     № 13

 

Про затвердженнятехнічноїдокументаціїізземлеустрою щодо

складання  документів, що посвідчують право на земельну ділянку

для будівництва та ОЖБ гром. Лисенко В.Р.

 

Розглянувши, розробленуФОП Левадною  Наталією  Вікторівною технічну документацію із землеустрою щодо  складання  документів, що посвідчують право на земельну ділянку (Державний акт на право власності)  для будівництва та обслуговування жилого будинку, керуючись ст.ст. 12;33;40;81;116;п.п.1;2;ст.118;ст.ст.121;125;126;п.12 Розділу  Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну  документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну  ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку громадянина Лисенко Василя Романовича – площею0,2077 газа адресою:  вулиця  Шкільна, № 46, села Костянтинівка.

 

2. Відділу Держкомзему у Мелітопольському районі зареєструвати та видати громадянину Лисенко В.Р. Державний акт на право власності на земельну ділянку, вказану в п.1 цього рішення.

 

3. Зобов*язатигром. Лисенко В.Р. виконувати обов*язки землекористувача відповідно до вимог Земельного Кодексу України та своєчасно сплачувати податок за земельну ділянку.

 

4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-облікові дані.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю та регулювання земельних відносин.

 

Костянтинівський сільський голова:                                                      Л.Г. Біленький

 

 

 

Вик.Голуб

 

 

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012р.                                                                                                     № 14.

 

Про погодження зовнішньої межі земельної ділянки.

 

 

Розглянувши заяву громадянина  Житник Дмитра Григоровича, враховуючи обставини смерті суміжного землекористувача, керуючись ст.12 Земельного Кодексу України, п.12 Розділу Х “Перехідні положення” Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.            Доручити Костянтинівській сільській раді в особі сільського голови Біленького Л.Г. погодити підпис суміжного землекористувача Мотіна Олександра Сергійовича, який помер та на даний час спадщина не переоформлена (вул. Горького, № 30, села Костянтинівка), в акті погодження зовнішніх меж земельної ділянки гром. Житник Дмитра Григоровича на присадибній земельній ділянці по вулиці Горького, № 32, села Костянтинівка.

2.            Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійнукомісію з питаньуправліннякомунальноювласністю та регулюванняземельнихвідносин.

 

 

 

 

 

 

Костянтинівський сільський голова:                                            Л.Г. Біленький

 

 

 

 

 

Вик.Голуб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012 р.                                                                           № 15

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо складення документів, що

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва та ОЖБ та ведення ОСГ

 

Розглянувши заяву  гром., які отримали у користування  земельну ділянку до дня  набрання чинності діючим Земельним Кодексом України, про надання їх у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, керуючись ст.ст. 12;39;40;116;118;121;125;126;п.1;12 Розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України, п.34  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Постанов Кабінету Міністрів України  від 05.08.2009року №844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році»,  від 26.08.2009 року №901 «Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин», Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів  на право власності на земельні ділянки,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.      Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків  та ведення ОСГ гром. :

-Мушинському Валерію Веніаміновичу – площею 0,198га для ОЖБ по вул.Шкільна,208

-Перепелиці Олені Анатоліївні – площею 0,2320га для ОЖБ по вул..Кірова,46

-Ровенчук Наталії Василівні- площею 0,0779га для ОЖБ по пров.Гагаріна,10

-Фліс Ользі Олексіївні- площею 0,16га  для ОЖБ по пров. Калініна,25

Чижикову Михайлу Сергійовичу –площею0,25га по вул.. Першотравнева ,17

2.      Рекомендувати гром.  замовити розроблення технічної документації із   землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку  в проектній організації, яка має відповідну ліцензію та після її виготовлення  та погодження постійно діючій комісії при Мелітопольській районній державній адміністрації подати на  затвердження до Костянтинівської сільської ради.

3.     Відповідальність за виконання умов п.4 ст. 116 Земельного Кодексу України, щодо передачі земельних  ділянок у власність один раз по кожному виду використання, покладається  на особу, яка набуває право власності на землю.

4.      У випадку самовільної зміни цільового призначення земельної ділянки  — рішення  втрачає свою чинність

5. Контроль за виконання даного рішення  покласти на землевпорядників Костянтинівської сільської ради та постійно діючу комісію з питань земельних відносин

 

.

 

Костянтинівський сільський голова                            Л.Г. Біленький

Виконавець Землянська Т.М.

 

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012 р.                                                                           № 16

 

 

Про припинення права користування земельними ділянками

 

 

Розглянувши заяви громадян з проханням припинити  право користування земельними ділянками   керуючись ст. ст. 12, 141 п. 1 та п. 12 “Перехідні  Положенння” Земельного Кодексу України,

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Припинити право користування земельними ділянками для будівництва та обслуговування жилого будинку та ведення ОСГ в зв»язку з заявою громадян:

—          Горбань Оксану Борисівну – площею 0,18га по вул. 8 Березня,22.

—          Романенко Валерія Леонтійовича – площею 0,20га по вул.. 8 Березня,54

—          Омельчук Павла Ананійовича – площею 0,13га по вул.. Степова ,59.

—          Ангеловську Надію Василівну – площею 0,04га по вул.Маяковського,158

2.Зарахувати земельну ділянку площею0,55 гадо земель запасу Костянтинівської сільської ради.

3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-облікові    дані.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин.

 

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                 Л.Г.Біленький

 

 

 

 

 

Виконавец: Землянська Т.М

 

 

 

 

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012 р.                                                                           № 17

Про надання  дозволу на розробку проекту  землеустрою

щодо відведення  земельної ділянки по передачі у власність

для будівництва та ОЖБ.

 

Розглянувши, заяви громадян  України про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по передачі у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку,  керуючись ст. ст.12;40,81;116;118;121;122;125;126;151(зі змінами та доповненнями) та п.12 Розділу Х “Перехідних  Положень” Земельного Кодексу України,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність для будівництва та ОЖБ земельні ділянки  за рахунок багаторічних насаджень  із земель під розширення населенного пункту  села Костянтинівка,  Костянтинівської сільської ради, Мелітопольського району, Запорізької області, громадянам Украіни:

Семенову Миколі Вікторовичу орієнтовно площею 0,20га для будівництва та ОЖБ по вул.. Дорожня,187.

.2.    Рекомендувати  вище вказаним   громадянам. в місячний термін з дня прийняття  даного рішення

замовити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки в проектній організації, яка має відповідну ліцензію,пройти державну землевпорядну експертизу та в термін до 11.01 .2013 року подати його на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

3.     До використання землі за цільовим призначенням приступити тільки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації.

4.    Надання згоди  на виконання проекту землеустрою не гарантує передачу вказаних земельних ділянок  Костянтинівською сільською радою на умовах, вказаних у проектах землеустрою. Ризик фінансових витрат на виготовлення проектної документації несе особа-замовник виконання  проекту відведення.

5.   Відповідальність за виконання умов  ст..116 Земельного кодексу Украіни щодо передачі земельної ділянки безоплатно у власність один раз по кожному виду використання ,покладається на особу ,яка набуває право власності на землю.

6.    У випадку невиконання юридичними та фізичними особами вимог пунктів 2,3 – це рішення втрачає свою чинність.

7.   Контроль за виконання  даного рішення  покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин.

 

 

Костянтинівський сільський голова                                            Біленький Л.Г

 

 

 

Виконавець   Землянська Т.М.

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012 р.                                                                           № 18

 

Про надання  дозволу на розробку проекту  землеустрою

щодо відведення  земельної ділянки по передачі у власність

для будівництва та ОЖБ.

 

Розглянувши, заяви громадян  України про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по передачі у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку,  керуючись ст. ст.12;40,81;116;118;121;122;125;126;151(зі змінами та доповненнями) та п.12 Розділу Х “Перехідних  Положень” Земельного Кодексу України,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність для будівництва та ОЖБ земельні ділянки  із земель  вільного присадибного фонду села Костянтинівка,  Костянтинівської сільської ради, Мелітопольського району, Запорізької області, громадянам Украіни:

-Науменко Миколі Анатолійовичу орієнтовно площею 0,16га по вул. Степова,63.

 

.2.    Рекомендувати  вище вказаним   громадянам. в місячний термін з дня прийняття  даного рішення

замовити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки в проектній організації, яка має відповідну ліцензію,пройти державну землевпорядну експертизу та в термін до 11.01 .2013 року подати його на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

3.     До використання землі за цільовим призначенням приступити тільки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації.

4.    Надання згоди  на виконання проекту землеустрою не гарантує передачу вказаних земельних ділянок  Костянтинівською сільською радою на умовах, вказаних у проектах землеустрою. Ризик фінансових витрат на виготовлення проектної документації несе особа-замовник виконання  проекту відведення.

5.   Відповідальність за виконання умов  ст..116 Земельного кодексу Украіни щодо передачі земельної ділянки безоплатно у власність один раз по кожному виду використання ,покладається на особу ,яка набуває право власності на землю.

6.    У випадку невиконання юридичними та фізичними особами вимог пунктів 2,3 – це рішення втрачає свою чинність.

7.   Контроль за виконання  даного рішення  покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин.

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                            Біленький Л.Г

 

Виконавець   Землянська Т.М.

 

 

 

  

 

           У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012 р.                                                                           № 19

 

Про надання  дозволу на розробку проекту  землеустрою

щодо відведення  земельної ділянки по передачі  в оренду

 

Розглянувши  клопотання  гр. Варфоломєєва В.М..про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по передачі в оренду для   обслуговування  комплексу будівель та споруд керуючись ст. ст.12;83;122;123;125;126;151(зі змінами та доповненнями) та п.12 Розділу Х “Перехідних  Положень” Земельного Кодексу України,

Костянтинівська сільська рада

ВИРІШИЛА

 

1. Надати  гр..Варфоломєєву Віталію Миколайовичу.дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення  в оренду для  обслуговування гаражів, складських приміщень земельну ділянку орієнтовно площею0,7443 га  .  за рахунок  земель житлової та громадської забудови (господарські будівлі та двори) села Костянтинівка,  Костянтинівської сільської ради, Мелітопольського району, Запорізької області по провул.Науменко ,10/1 взв»язку з придбанням у приватну власність вищезазначеного комплексу будівель.

.2.    Рекомендувати  гр.Варфоломєєву В.М..замовити проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки в проектній організації, яка має відповідну ліцензію,пройти державну землевпорядну експертизу та в термін до 13.06 .2013 року подати його на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

3.     До використання землі за цільовим призначенням приступити тільки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації.

4.    Надання згоди  на виконання проекту землеустрою не гарантує передачу вказаних земельних ділянок  Костянтинівською сільською радою на умовах, вказаних у проектах землеустрою. Ризик фінансових витрат на виготовлення проектної документації несе особа-замовник виконання  проекту відведення.

5.    У випадку невиконання юридичними та фізичними особами вимог пунктів 2,3 – це рішення втрачає свою чинність.

6.   Контроль за виконання  даного рішення  покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин.

 

 

 

Костянтинівський сільський голова                                            Біленький Л.Г

 

Виконавець   Землянська Т.М.

 

 

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012 р.                                                                           № 20

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації по передачі  в оренду земельної ділянки.

 

Розглянувши заяву громадянина України Мігди Сергія Михайловича про надання дозволу на розробку технічної документації  передачі в оренду земельної ділянки для обслуговування торгівельного павільону, керуючись ст.. ст.. 12, 93, 124 та п. 12  Розділу Х «Перехідних Положень» Земельного Кодексу України,

Костянтинівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА

1.Надати дозвіл на розробку  технічної документації по передачі в  довгострокову оренду земельної ділянки  для обслуговування торгівельного павільйону  , площею0,007 газа адресою с. Костянтинівка вул.. Щорса, 95 у зв’язку з купівлею нежитлової будівлі.

2.Зобов’язати гр. Мігду С.М. замовити  технічну документацію по передачі в оренду земельної ділянки в ліцензованій землевпорядній організації та після погодження документації з землеустрою Мелітопольською районною комісіею, матеріали подати на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

3.До використання землі за цільовим призначенням приступати тільки після встановлення її меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї та його державної реєстрації.

4.У випадку невиконання юридичними та фізичними особами вимог пунктів 2,3 – це рішення втрачає свою чинність.

5.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно-діючу комісію з питань земельних відносин.

 

Костянтинівський сільський голова                                             Біленький Л.Г

 

 

 

Виконавець

Землянська Т.М.

 

 

 

 

  

 

       У К Р А Ї Н А

   КОСТЯНТИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

 Позачергова  дев»ятнадцята     сесія  шостого  скликання

        

                  Р І Ш Е Н Н Я

від  13.06.2012 р.                                                                                          № 21

 

Про розподіл земельноі ділянки.

 

 

Розглянувши заяву гром.Маранді О.К, про дозвіл на розподіл земельної ділянки, відповідно до ст.ст.12,40,118,121 Земельного Кодексу Украіни,п.34 ст.26 Закону Украіни “ Про місцеве самоврядування в Украіні”,з метою розподілу земельноі ділянки яка знаходиться у приватноі власності на підставі Державного акту серії  НЖ №9895288 реєстраційний №010957200309 від 10.10.2009 року.

Костянтинівська сільська рада

вирішила:

 

1.         Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по розподілу земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку площею0,250 гапо вул.Першотравнева,41,с. Костянтинівка, яка знаходиться у приватній власності на підставі Державного акту серії.,НЖ №9895288 реєстраційний №010957200309 від 10.10.2009 року.

на дві окремі земельні ділянки :

—площею0,1250 гадля будівництва та ОЖБ

—площею0,1250 га для будівництва та ОЖБ

2.   Гр.  Маранді Ользі Костянтинівні. замовити технічну документацію із землеустрою щодо виготовлення нових державних актів на землю,із площами ,вказаними в п .1 даного рішення ,в ліцензованій землевпорядній організації у місячний термін та після ії виготовлення подати на затвердження до Костянтинівської сільської ради.

3.Присвоіти  юридичні адреси земельним ділянкам: Першотравнева ,41; Першотравнева 41а відповідно.

4.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань земельних відносин.

 

 

Костянтинівський сільський голова                                                  Л.Г.Біленький

 

 

 

Виконавец: Т.М.Землянська